Seksuaalisen väkivallan uhri?

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa työskenteleville.

Oikeus oikeudenkäyntiavustajaan ja tukihenkilöön

 

Rikoksen uhrin asema parani 6.2.1998/107 voimaan tulleilla asianosaisen avustamista koskevilla säännöksillä (Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (ROL) tuli voimaan 1.10.1997, viimeisimmät muutokset lakiin on tehty 31.3.2006/243).  Seksuaalirikoksen asianomistajalla on siitä lähtien ollut oikeus saada valtion varoin oikeudenkäyntiavustaja esitutkintaa varten. Tämä tarkoittaa sitä, että avustajan voi hankkia jo rikosilmoituksen tekemistä varten ja myös kuulusteluun. Oikeudenkäyntiä varten asianomistajalla on oikeus maksuttomaan avustajaan silloin, kun virallinen syyttäjä ajaa asiaa, ja asianomistajalla on vaatimuksia asiassa (ROL 2 luku 1a pykälä). Vaatimuksilla useimmiten tarkoitetaan vahingonkorvausvaatimuksia, jotka ovat tärkeä osa asianomistajan oikeusturvaa seksuaalirikosta koskevassa oikeudenkäynnissä. 

Oikeudenkäyntiavustaja laatii yleensä oikeuteen vahingonkorvauskirjelmän ja myös esittää korvausvaatimukset oikeudessa uhrin puolesta. Rikosasioiden oikeudenkäyntiä koskevassa laissa säädetään lisäksi seksuaalirikoksen uhrin oikeudesta saada tukihenkilö oikeusprosessia varten (ROL 2 luku 3 pykälä (31.3.2006/243 ja 9 pykälä (6.2.1998/107)). Avustajaa ja tukihenkilöä koskevat oikeudet koskevat myös ihmiskaupan uhreja ja muita vakavien henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvien rikosten asianomistajia. 

Oikeudellisen avun saaminen ei poista uhrin henkisen tuen tarvetta, joten näiden tukimahdollisuuksien ei tule olla vaihtoehtoisia. Uhria syvästi loukkaavissa rikoksissa kuten seksuaalirikoksissa asianomistajan oikeudenkäyntiavustajalta ei voida edellyttää varsinaista tukihenkilön roolia, vaikka toimeksiannon tuleekin perustua keskinäiseen luottamukseen. Hyvältä lakimieheltä odotetaan hyvän terapeutin tavoin empaattista ja inhimillistä lähestymistapaa, mutta uhrilla tulisi olla myös muuta tukea. 

Seksuaalirikoksen uhrilla on aina oikeus tukihenkilöön, kun häntä kuullaan oikeudenkäynnissä henkilökohtaisesti (ROL 2 luku 3 pykälä (31.3.2006/243). Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi raiskauksen uhri, joka ei esitä vaatimuksia virallisen syyttäjän ajamassa asiassa, mutta joka osallistuu oikeudenkäyntiin todistajana, on oikeutettu tukihenkilöön.

Ks. myös Silver, R. ja Heinjoki, H. 2012. Kohti inhimillistä oikeudenkäyntiä. Teoksessa Hyväksikäytetyt. Selviytyjät kertovat. Toim. Kuusikallio V. ja K. Helsinki: Minerva.