0800–97899 | Kriisipäivystys

Ma–to klo 9–15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15–21. Ei perjantaisin.

0800–97895 | Juristipäivystys

Juristipäivystys ma–to klo 11–16.

Ohjeistukset, oppaat ja tutkimukset

Amnesty International. 2021. Puhutaan suostumuksesta! 

Bildjuschikin, K. ja Nipuli, S. 2018. Seksuaaliväkivallan uhrin hoitoketju: HUS Seri-tukikeskuksen malli. THL. 

Bildjuschkin, K., Hakkarainen, P., Rajakaltio-Kiuru, K. ja Kiuru, E. 2021. Seksuaaliväkivaltaa kokeneen psykososiaalisen tuen jatkohoito: HUS Seri-tukikeskuksen malli. THL.

Boer, E. ja Hiltunen, S. 2019. My Space, Not Yours – menetelmäopas seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ilmiöiden käsittelemiseen nuorten kanssa. 

Di Vaio, S.2021. Miesten kokema seksuaalinen väkivalta. Kirjallisuuskatsaus miesten kokeman seksuaalisen väkivallan muodoista, seurauksista ja avun hakemisesta. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Euroopan unionin perusoikeusvirasto. 2012. EU:n laajuinen tutkimus naisiin kohdistuvasta väkivallasta. 

Granskog, P, Haanpää, S. ja Järvinen, J. et al. 2018. Opas seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Opetushallitus, Oppaat ja kärsikirjat 2018:4a. 

Hakonen, E. M. 2021. Seksuaaliväkivallan kokemukset, alkoholiongelma ja alkoholinkäyttö myöhäiskeski-iässä: Kaksoistutkimus. Pro gradu -tutkielma. Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto. 

Hannila, K. Nuoren seksuaaliväkivaltaa kokeneen kohtaaminen ja auttaminen. Opas nuorten kanssa työskenteleville. Tyttöjen talo. 

Heikkinen, N. ja Juuti, N. 2020. Miehen selviytyminen lapsuudesta koetusta seksuaaliväkivallasta. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö. Sosiaali- ja terveysalan tutkinta, sairaanhoitajakoulutus, Kaakkois-Suomen ammatikorkeakoulu. 

Hintikka, S., Toijanen, M., Talvitie, M., Hänninen, P. ja Kervinen H. 2015. Seksuaaliväkivaltatyön toimivat käytännöt. VÄLITÄ! -seksuaaliväkivaltatyön verkostohanke. 

Holopainen, J. ja Ruokolainen, K. 2020. Seksuaaliväkivallan uhrin tunnistaminen ja kohtaaminen. Tietopaketti Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hoitohenkilökunnalle. Opinnäytetyö. Karelia Ammattikorkeakoulu.

Ilmonen, K., Korhonen, E., Lipsanen, L., Kaukoranta, R. ja Kotiranta, S. 2018. Seksuaalioikeudet. Väestöliitto, Väestötietosarjan osa 29. 

Juusola, A., Simola, T., Tasa, J. et al. 2021. Grooming lasten silmin selvitys 11-17-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemasta groomingista netissä.Pelastakaa lapset. 

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM). 2017. Ihmiskaupan uhrin ensivaiheen tunnistaminen ja palveluohjaus. IOM-hanke. 

Karanko, K. 2020. Lapsi seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksen uhrina. Pro-gradu tutkielma. Helsingin yliopisto. 

Karhu, E. 2020. Lasten ja nuorten kokema seksuaaliväkivalta ilmiönä. Teoksessa Kysy, kohtaa ja kuuntele. Opas seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä. Toim. Oinas, M.-M., Pietilä, M. ja Tuohimo, V. Koordinaatti: Oulun kaupunki. 

Karhu, E., Tasa, J, Mustonen, M. et al. 2022. Turvaa ja tue -opas vanhemmille. Pelastakaa Lapset. 

Karppinen, K. ja Lehti, S. 2019. Naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta. Opetusvideot seksuaalista väkivaltaa kokeneen naisen kohtaamisesta. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. 

Kauppinen, S. 2020. Keskeisiä käsitteitä. Turvallinen Oulu -hanke. 

Kervinen, H. ja Hintikka, S. 2015. Välittäminen kannattaa! Seksuaaliväkivaltatyön toimivat käytännöt. Tampere: VÄLITÄ! -seksuaaliväkivaltatyön verkostohanke. 

Korjamo, R. 2021. Seri-tukikeskusten asiakkaiden tausta, tukipalveluiden käyttö  ja rikosprosessin eteneminen. Väliraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:69. 

Krogell, J. 2021. Pro gradu -tutkielma. Seri-tukikeskuksessa hoidettujen seksuaaliväkivallan uhrien taustatietojen yhteys rikosprosessin etenemiseen. Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Hoitotieteen laitos. 

Kysy, kohtaa ja kuuntele. Opas seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä. Toim. Oinas, M-M., Pietilä, M. ja Tuohino, V. 2020. Koordinaatti: Oulu. 

Lasten kaupallinen seksuaalinen riisto ja seksuaaliväkivalta Suomessa. Pelastakaa Lapset. Selvitys. 

Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja siihen liittyvä kiusaaminen Digitaalisessa mediassa. 2018. Pelastakaa lapset. 

Leinonen, K. 2021. Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja puheeksi otto – verkko-opetusmateriaali sairaanhoidon opiskelijoille. Opinnäytetyö. Laurea. 

Luomi, M.-L., Valtokari, M., Väre, A. et al. 2022. Vammaisten kokeman lähisuhdeväkivallan yleisyys ja palvelujen saatavuus. Määrällinen ja laadullinen tarkastelu. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:24. 

Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoitusloma. THL. 

Moring-Itkonen, T. 2017. Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja tuen asiakaslähtöisyys. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu: Helsinki. 

Mäki, I. 2018. Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta päihdetyössä työntekijöiden näkökulmasta. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan ylempi koulutusohjelma.

Mäki, I., Piiroinen, A., Mansner, A. ja Tihveräinen, S. 2019. Seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistaminen ja puheeksi otto. Opas ammattilaisille. Exit – Pois prostituutiosta ry. Usva-hanke 2017-2019.

R., Nyystilä, A. ja Paananen, S. 2007. Raiskattu nainen. Kirjallisuuskatsaus selviytymisen näkökulmasta. Opinnäytetyö. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala. 

Nikkanen, M.-M. 2019. Lähisuhdeväkivallan rikkoma rakentuu ja kasvaa. Posttraumaattinen kasvu lähisuhdeväkivaltatarinoissa. Pro gradu -tutkielma. Sosiaalipedagogiikka, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto. 

Nilosaari, E. 2019. Seksuaalinen kaltoinkohtelu ikääntyneiden naisten parisuhteissa. Pro gradu -tutkielma. Sosiaalityö, Lapinyliopisto: Lappi. 

Nipuli, S. ja Bildjuschkin, K. 2016. Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi. THL 5/2016. 

Nipuli, S., Laitinen, L., Hakkarainen, P. ja Heinonen, S. 2017. Seksuaaliväkivalta vaikuttaa kokonaisvaltaisesti uhrin elämään. Aikauskirja Duodecim 133(16). 

Nipuli, S.2019. Lähisuhdeväkivaltatyön hyvät käytännöt rakenteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:55. 

Ojala, M. ja Pitkälä, L. 2019. Seksuaalinen häirintä sosiaalisessa mediassa. Oulussa asuvien 18-29-vuotiaiden naisten kokemana. Opinnäytetyö. Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, Oulun ammattikorkeakoulu: Oulu. 

Orjasniemi, T. ja Pirskanen, H. 2017. Seksuaalinen väkivalta päihdeperheissä tyttöjen kokemana ja näkemänä. Jyväskylän yliopisto. 

Ota lähisuhdeväkivalta puheeksi. Sosiaali- ja terveysministeriö, Etelä-Suomen lääninhallitus. 

Pelastakaa Lapset. 2013. Internet ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. 

Pelastakaa Lapset. 2019. Lasten kaupallinen seksuaalinen riisto ja seksuaaliväkivalta Suomessa. 

Pelastakaa Lapset. 2020. Kehoni on minun. Opas aikuisille.

Punamäki, R.-L. ja Ylikomi, R. 2007. Raiskaustrauma I: Raiskauksen kokeminen altistaa psyykkisille ongelmille. Suomen Lääkärilehti 8/2007. 

Punamäki, R.-L. ja Ylikomi, R. 2007. Raiskaustrauma II: Raiskauksen uhrin psyykkinen akuuttihoito ja hoitopolun rakentaminen. Suomen Lääkärilehti 9/2007. 

Päättönen, E. 2019. Seksuaalinen väkivalta parisuhteessa. Pro gradu -tutkielma. Sosiaalityö, Lapin yliopisto. 

Rikosuhripäivystys. 2018. Menetelmiä rikosasioiden puheeksi ottoon. Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemistärkeys. 

Seksuaalioikeusverkosto. 2019. Seksuaaliväkivalta Suomessa on laajalle levinnyt ja sukupuolittunut ihmisoikeusloukkaus. 

Tenovirta, H. 2019. Hyväksyvä katse – Seksuaaliväkivaltaa kokeneiden naisten toimijuus vertaisryhmän prosessissa. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalityö. 

Turunen, H. 2019. Naisten kokemukset ja toimijuus seksuaalisen häirinnän kertomuksissa. Pro gradu – tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja kauppatieteiden laitos. 

Ylikomi, R. ja Virta, V. 2008. Jyväskylä: Ps-kustannus. Raiskaustrauman hoito. Opas CPT-menetelmän käyttöön. 

 Vaaranen-Valkonen, N., Leivo, K. ja Ovaska, A. 2021. Käytännön ohjeistusta opetusalan ammattilaiselle lapseen kohdistuneen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ilmetessä. Turvallinen Oulu -hanke. 

Vornanen, M. E. 2014. Sosiaalisen tuen merkitys seksuaalista väkivaltaa kokeneille nuorille naisille. Tulkitseva fenomenologinen analyysi itsearvostuksen rakentamisesta Tyttöjen Talolla. Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologia.