Seksuaalisen väkivallan uhri?

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa työskenteleville.

Raiskauskriisikeskuksen antamat lausunnot

Tästä voit ladata Raiskauskriisikeskuksen antamia lausuntoja (word- ja rtf-formaatissa):

Lausunto työryhmän mietinnöstä "Rikoksen uhrin tiedonsaannin edistäminen" (Mietintöjä ja lausuntoja 23/2016)

Lausunto uhridirektiivin täytäntöönpanosta (Mietintöjä ja lausuntoja 30/2015)

Lausunto (asia: HE 293/2014 vp) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uhrimaksusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevasta yleissopimuksesta (= Istanbulin yleissopimus, HE 155/2014 vp)

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eriksi siihen liittyviksi laeiksi (STM061:00/2014)

Lausunto luonnokseen sisäisen turvallisuuden rahaston kansalliseksi ohjelmaksi 2014-2020

Lausunto Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Ihmiskaupparaportoijan kertomuksesta 2014 (k 19/2014 VP)

Luonnos arviomuistioksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun EU-direktiivin suhteesta Suomen lainsäädäntöön ja käytäntöihin. 

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta 

Lausunto oikeusministeriölle: Raiskausrikosten oikeudelliset muutostarpeet

Seksuaalirikoksia koskevia epäkohtia ja muutostarpeita

Tukinaisen edustajan suullinen puheenvuoro hallituksen esityksestä HE 283/2010 vp laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta ja lakialoitteesta LA 20/2010 vp (laiksi rikosalin muuttamisesta).

Lausunto puolustuskyvytöntä henkilöä koskevien raiskaussäännösten muuttamisesta (OM:n mietintöjä 48/2010). 

Lausunto rikosvahinkolain muuttamisesta. 

Lausunto lasten suojelemiseksi seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä (OM:n mietintöjä 34/2010).