0800–97899 | Kriisipäivystys

Ma–to klo 9–15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15–21. Ei perjantaisin.

0800–97895 | Juristipäivystys

Juristipäivystys ma–to klo 11–16.

Tukinainen ry:n ehdotus raiskausrikosten tunnusmerkistöksi

HE 13/2022 vp 

Tukinainen ry:n ehdotus raiskauksen, törkeän raiskauksen ja törkeän lapsenraiskauksen tunnusmerkistöiksi ja rangaistusasteikoiksi:

Rikoslain 20 luku
1 §
RAISKAUS
Joka on sukupuoliyhteydessä sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole sanallisesti, käytöksellään tai muulla tavalla ilmaissut osallistuvansa siihen vapaaehtoisesti, on tuomittava raiskauksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
Henkilön osallistumista sukupuoliyhteyteen ei ole pidettävä vapaaehtoisena, jos
1) hänet on pakotettu sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkausta tai
2) hän on ollut haavoittuvassa tilassa ikänsä, henkilökohtaisten olosuhteidensa, henkisen tai fyysisen tilansa tai alisteisen asemansa vuoksi tai
3) tekijä saa hänet osallistumaan sukupuoliyhteyteen väärinkäyttämällä hänen tekijästä riippuvaista asemaansa tai tekijä muulla tavoin käyttää valta-asemaansa väärin tai
4) tekijä on käyttänyt hyväksi toisen tiedottomuutta, sairautta, vammaisuutta, pelkotilaa, voimakasta päihtymystilaa, heikentynyttä tajunnantilaa, tilanteen äkillisyyttä tai muuta näihin rinnastettavaa tilannetta.

Yritys on rangaistava.

2 §
TÖRKEÄ RAISKAUS
Jos raiskauksessa
1) käytetään tai uhataan käyttää henkilöön kohdistuvaa vakavaa väkivaltaa tai aiheutetaan toiselle ruumiinvamma, sairaus tai hengenvaarallinen tila tai
2) rikoksen tekee useampi kuin yksi henkilö tai
3) rikoksella aiheutetaan vakavaa henkistä tai ruumiillista kärsimystä tai
4) rikos tehdään nöyryyttävällä tavalla tai
5) kohteena on kahdeksaatoista nuorempi lapsi,

rikoksentekijä on tuomittava törkeästä raiskauksesta vankeuteen vähintään kolmeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.

13 § TÖRKEÄ LAPSENRAISKAUS
Jos lapsenraiskauksessa
1) käytetään tai uhataan käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai aiheutetaan toiselle ruumiinvamma, sairaus tai hengenvaarallinen tila tai
2) rikoksen tekee useampi kuin yksi henkilö tai
3) rikoksella aiheutetaan henkistä tai ruumiillista kärsimystä tai
4) rikos tehdään nöyryyttävällä tavalla tai
5) kohteena on lapsi, jolle rikos lapsen iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa tai
6) rikos on omiaan aiheuttamaan vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa luottamuksen tai muuten tekijästä riippuvaisen asemansa vuoksi,

rikoksentekijä on tuomittava törkeästä raiskauksesta vankeuteen vähintään neljäksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi.
Yritys on rangaistava.

Tukinainen ry
Riitta Silver
Kehittämispäällikkö
Varatuomari, OTL